Εγκύκλιος 1569 - Διαδικασία αποπαγοποίησης κενών μόνιμων θέσεων ωρομίσθιου/εργατικού προσωπικού στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 13/03/2018