Σχέδια Ταμείου Ευημερίας ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ 2023  

Η ίδρυση της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ


Πρέπει να πούμε πως η ιδέα για ίδρυση μιας Συντεχνίας της ΠΕΟ στο χώρο των Ημικρατικών Εργατοϋπαλλήλων  χρονολογείτο πολύ πρίν την ίδρυση της και εκφράζετο με συγκεκριμένες προσπάθειες όπως το 1960 με την ίδρυση της συντεχνίας εργατών και υπαλλήλων Δήμου Λεμεσού, της συντεχνίας εργατών ΠΣΕΔΗΚ και υπαλλήλων Δήμου Αμμοχώστου και αργότερα το 1976 της Παγκύπριας συντεχνίας  εργαζομένων στους Δήμους (ΠΣΕΔΗΚ) και το 1966 με την ίδρυση της Συντεχνίας Εργατοϋπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών(ΣΕΑΤ). Εκφράζετο επίσης  με τις επισκέψεις-συναντήσεις μεταξύ ΠΕΟ, ΣΕΚ και Υπουρ­γείου Εργασίας για τα θέματα της αλληλοαναγνώρισης και τις συνεχείς επαφές και πιέσεις που εξασκούντο πάνω στη ΠΕΟ από δεκάδες υπαλ­λήλους των Ημικρατικών Οργανισμών. Η ΠΕΟ πάντοτε θεωρούσεν αυτό το πρόβλημα αρκετά σοβαρό γιατί ενώ οι Ημικρατικοί Οργανι­σμοί (ΣΥΤΑ, ΑΗΚ, ΡΙΚ, Κυπριακές Αερογραμμές, Διυλιστήριο κ.λ.π.) είναι κλειδιά για την οικονομική, την κοινωνική και την πολιτική ζωή του τόπου, γιατί σ' αυτούς εργάζονταν 4 χιλιάδες εργατοϋπάλληλοι, η ΠΕΟ για λόγους διακρίσεων και ανεξάρτητους από τη θέληση της δεν είχε κανένα λόγο στα προβλήματα τους, παρά το γεγονός πως ανάμε­σα σ' αυτές τις 4 χιλιάδες εργάζονταν εκατοντάδες εκτιμητές και υπο­στηρικτές του έργου της ΠΕΟ εργάτες και υπάλληλοι.

Εν τω μεταξύ ενώ απουσίαζε η ΠΕΟ από τους πιο πάνω Οργανι­σμούς σε μερικούς άλλους μικρούς κατόρθωσε μέσον των άλλων  Συντεχνιών της να κάμει μέλη και να αναγνωριστεί. Σαν τέτοιοι είναι τα Συμβούλια Βελτίωσης, τα Συμβούλια ύδρευσης, η Επιτροπή Σιτηρών, η Αρχή Λιμένων, ο ΚΟΑ, ΚΟΤ κ.α.

Μέσα λοιπόν από το πρίσμα όλων των πιο πάνω δεδομένων και ύστερα από ένα σοβαρό προβληματισμό το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΠΕΟ προχώρησε και πήρε την ιστορική απόφαση για ίδρυση της ΣΗΔΗΚΕΚ. Με βάση την απόφαση η Συντεχνία θα έχει σαν οργανωτική βάση τα μέλη της ΠΕΟ στους Δήμους τους πιο πάνω οργανισμούς και σαν στόχο την επέκταση της σ’ όλους τους Ημικρατικούς.

Μετά την απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΠΕΟ, συνε­στήθη μια πενταμελής επιτροπή από τους σ. Αντρέα Πέτρου Λευκωσία σαν υπεύθυνο, Γιαννάκην Αβραάμ Αμμόχωστο, Ευάγγελο Χαριλάου Λεμεσό, Γεώργιο Σολομωνίδη Λεμεσό και Κώστα Μιχαηλίδη τοπικό στέλεχος Συμβουλίου Βελτιώσεως Λεμεσού. Κύριο και βασικό καθήκον αυτής της επιτροπής ήταν η προετοιμασία του Καταστατικού της Συντεχνίας και η οργάνωση της Ιδρυτικής της Συνδιάσκεψης. Η Συνδιάσκεψη οργανώθει και πραγματοποιήθει με μεγάλη επιτυχία στις 9 του Δεκέμβρη, 1984 οτο Οίκημα ΠΕΟ Λεμεσού. Σ' αυτήν πήραν μέρος 113 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι. Η Συνδιάσκεψη ενέκρινε το πρώτο Καταστατικό της Συντεχνίας και εξέλεξε το πρώτο Διοικητικό της Συμβούλιο που αποτε­λείτο από 31 μέλη.

Στις 28 Δεκεμβρίου 1984 εκδόθηκε το πιστοποιητικό εγγραφής της στον έφορο συντεχνιών με αρ. 919, ενώ στις 19 Οκτωβρίου 1987 έγινε η αίτηση προς το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ για οργανικό μέλος της.


Ποιοι οι σκοποί και οι επιδιώξεις της ΣΗΔΗΚΕΚ

Όπως αναφέρεται στην έκδοση για το ιστορικό ίδρυσης της:

α) Μακροπρόθεσμος στόχος και πολιτική της Συντεχνίας είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργατοϋπαλλήλων των Ημικρα­τικών Οργανισμών και η καλύτερη μελέτη και λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Για υλοποίηση των πιο πάνω στόχων της η Συντεχνία θα εφαρμόζει υπεύθυνη πολιτική και θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη την πολύτιμη και δοκιμασμένη πείρα της ΠΕΟ.

β) Η Συντεχνία Ημικρατικών της ΠΕΟ θα αγωνιστεί για να δοθεί η ευκαιρία σε κάθε εργατοϋπάλληλο που απασχολείται στους Ημικρατικούς Οργανισμούς να ενασκεί ελεύθερα το αναφαίρετο δικαίωμα του να οργανώνεται στην Συντεχνία που ο ίδιος θέλει. Πέραν τούτου η Συντεχνία θα δώσει προστασία σε όλους τους εργατοϋπαλλήλους των Ημικρατικών Οργανισμών που για τον ένα ή τον άλλο τρόπον αδι­κούνται εξ' αιτίας των διακρίσεων που πολλές φορές εφαρμόζονται σε βάρος τους στις προλήψεις, προαγωγές ή και σε άλλα ζητήματα.

γ) Η ΣΗΔΗΚΕΚ θα εφαρμόζει πιστά την πολιτική των συνεδρίων και Γενικών Συμβουλίων της ΠΕΟ σε ότι αφορά την εργατικήν ενότη­τα. Θα επιδιώκει πάντοτε την συνεργασία με τις άλλες οργανώσεις του χώρους της, τόσον στην μελέτη και υποβολήν όσον και στην προώθηση των εκάστοτε εργατοϋπαλληλικών αιτημάτων. Θα καθοδηγά δε τα μέλη της να συνεργάζονται στενά με όλους ανεξάρτητα τους συναδέλ­φους τους, ανεξάρτητα από τις πολιτικές ή άλλες τους τοποθετήσεις.

Αφήνουμεν τον κάθε αναγνώστη να μελετήσει τα υλικά αυτής της έκδοσης και αφού προβληματιστεί ανεπηρέαστα πιστεύουμε, ότι θα καταλήξει στο ορθό συμπέρασμα, πως η ίδρυση της Συντεχνίας Ημι­κρατικών Δημοτικών και Κοινοτικών Εργατοϋπαλλήλων ήταν πρα­γματικά μια ιστορική αναγκαιότητα.


Τι επιτεύχθει

Από την πρώτη ημέρα της ίδρυσης της τα στελέχη της ΣΗΔΗΚΕΚ εργάστηκαν με ζήλο και ενθουσιασμό με αποτέλεσμα σήμερα να είναι οργανωμένη σχεδόν σε όλους τους ημικρατικούς οργανισμούς ,σ’ όλους τους δήμους και τα κοινοτικά συμβούλια .

Απέκτησε κύρος , επιρροή, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σ’ όλους τους τομείς και με τη βοήθεια της ΠΕΟ διαφυλάσσει τα δικαιώματα και συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση των ωφελημάτων και του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. Αισιοδοξεί δε ότι άρχισε για τη ΣΗΔΗΚΕΚ μια ανοδική πορεία που θα την καταστήσει ακόμη πιο ισχυρή συνδικαλιστική δύναμη σ’ όλους τους χώρους που αναπτύσσει τη δραστηριότητα της .

Τροποποίησε το καταστατικό της και ετοίμασε κανονισμούς λειτουργίας ώστε οι κλάδοι όλων των οργανισμών να έχουν την δική τους οντότητα και αυτοτέλεια, να εξασφαλίζεται η αποκέντρωση και η συμμετοχή στα Σώματα της Συντεχνίας.

Η ίδρυση και η καθιέρωση της ΣΗΔΗΚΕΚ αποδείχθηκε πολύτιμη για τους εργαζόμενους και την κοινωνία γιατί μετατράπηκε στην κύρια δύναμη αντιμετώπισης όλων των προσπαθειών για την ιδιωτικοποίηση, Ημικρατικών οργανισμών. Ταυτόχρονα  ήταν το ανάχωμα στο οποίο σταματούσαν οι πιο πολλές προσπάθειες για την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών των Ημικρατικών Οργανισμών και των Δήμων.

Έγινε  βασικό μέρος της διαδικασίας συνομολόγησης συλλογικών συμβάσεων βελτιώνοντας τους όρους εργασίας και το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων με ιδιαίτερη έμφαση στους χαμηλά αμειβόμενους κυρίως μέσα από την καθιέρωση της ελάχιστης αύξησης στους μισθούς και της ανέλιξης στις κλίμακες μισθοδοσίας.

Με πρωτοβουλία και επιμονή της ΣΗΔΗΚΕΚ προωθείται ο στόχος της συνομολόγησης Παγκύπριας Συλλογικής Σύμβασης στους Δήμους και τα Κοινοτικά Συμβούλια.

Στάθηκε εμπόδιο στις προσπάθειες απορύθμισης των εργασιακών σχέσεων και αντιμετώπισε με επιτυχία τις αρρύθμιστες μορφές απασχόλησης με την οργάνωση και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική  ασφάλιση βελτιώνοντας και κατοχυρώνοντας τα Ταμεία Προνοίας, ενίσχυσε τα κοινωνικά ωφελήματα και δημιούργησε Ταμεία Βοηθείας και Ευημερίας στην συντεχνία προσφέροντας περαιτέρω υπηρεσίες προς τα μέλη.

Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ πραγματοποιεί μεγάλες πολιτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις δίνοντας την ευκαιρία στους εργαζόμενους για ενεργή συμμετοχή στο πολιτικοπολιτιστικό γίγνεσθε καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ψυχαγωγίας τους.

Είναι μέλος της Παγκόσμιας Κλαδικής Ενέργειας της ΠΣΟ και ανάπτυξε διεθνείς σχέσεις με οργανώσεις της Ευρώπης με ιδιαίτερη έμφαση αντίστοιχους κλάδους της Ελλάδας κυρίως με ανταλλαγές εμπειριών. Πολύ σημαντική είναι η πολύχρονη συνεργασία με τρεις συνδικαλιστικές οργανώσεις των Τουρκοκυπρίων (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες) οι οποίες έχουν σαν κύριο στόχο την δημιουργία συνθηκών συνεργασίας, φιλίας και συναντίληψης.

Η ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ συμβάλλει αποφασιστικά στη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των οργανισμών και την ανάπτυξη της ποιότητας των υπηρεσιών και του κοινωνικού ρόλου. Ανέλαβε πρωτοβουλίες με ημερίδες και σεμινάρια και διαμόρφωσε προτάσεις και θέσεις για τη λειτουργία τους σε ανταγωνιστικό περιβάλλον περιλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου και της νομοθεσίας για την  λειτουργία των ρυθμιστικών αρχών.


Δομή της συντεχνίας

Το ανώτατο όργανο της συντεχνίας είναι το παγκύπριο της συνέδριο και μεταξύ δύο συνεδρίων, το Διοικητικό της Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από εν δυνάμει μέλη (εξοφίκιο) που εκλέγονται από τα κλαδικά συνέδρια και από μέλη που εκλέγονται απευθείας από το συνέδριο.

Για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το σώμα εκλέγει ολιγομελή Κεντρική Γραμματεία η οποία έχει και την ευθύνη της καθημερινής δουλειάς του μηχανισμού της συντεχνίας. Επικεφαλής τόσο του Δ.Σ. όσο και της συντεχνίας είναι ο Γενικός της Γραμματέας.

Στις Επαρχίες συστάθηκαν και λειτουργούν Επαρχιακές Επιτροπές με επικεφαλής τον Επαρχιακό Γραμματέα και είναι υπεύθυνες για τη δράση της συντεχνίας στη κάθε επαρχία.

Στους μεγάλους οργανισμούς της cyta, AHK, ΡIK, KOT, Αρχής Λιμένων, Κυπριακών Αερογραμμών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν συσταθεί και λειτουργούν κλαδικές επιτροπές και οι οποίες χειρίζονται τα εξειδικευμένα ζητήματα του κάθε κλάδου. Όλες οι κλαδικές επιτροπές πραγματοποιούν παγκύπρια συνέδρια κάθε 4 χρόνια και ενδιάμεσα του Παγκύπριου συνεδρίου της συντεχνίας.


Επιμόρφωση αξιωματούχων και στελεχών

Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΠΕΟ η ΣΗΔΗΚΕΚ φροντίζει να καταρτίζει, να επιμορφώνει  και ενημερώνει συνεχώς τα στελέχη της με στόχο την καλύτερη  αποτελεσματικότητα τους στις διαπραγματεύσεις και την καλύτερη επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων. Έχει εγκαινιάσει εδώ  και μερικά χρόνια τη διοργάνωση τριήμερων σεμιναρίων με τη συμμετοχή ξένων λεκτόρων καταρτισμένων στα εξειδικευμένα θέματα των σεμιναρίων. Στα σεμινάρια αυτά που γίνονται σε ξενοδοχεία  η συντεχνία  φιλοξενεί και τις οικογένειες των μελών της.

Η ΣΗΔΗΚΕΚ προς το σκοπό αυτό αξιοποιά επίσης και το Εργατικό Βήμα, το εκφραστικό όργανο της ΠΕΟ.


25 Χρόνια δράσης και αγώνων

Το 2010 κλείνουν 25 χρόνια δράσης και αγώνων και οδεύοντας προς το 7ο παγκύπριο συνέδριο της και κάτω από το σύνθημα “Μαζί πετύχαμε πολλά –Μαζί μπορούμε περισσότερα” θα ανανεώσει το συμβόλαιο τιμής με τους εργαζόμενους για προάσπιση των υφισταμένων κατακτήσεων τους και για βελτίωση των ωφελημάτων τους  όποτε αυτό επιτρέπεται. Κύρια όμως υπόσχεται  ότι ταυτόχρονα με την διεκδικητικότητα θα εξακολουθήσει να επιδεικνύει το μέγιστο βαθμό υπευθυνότητας όπως και στο παρελθόν όπως ακριβώς το μεγαλύτερο και μαζικότερο συνδικαλιστικό κίνημα της ΠΕΟ απαιτεί.

Φεβρουάριος 2010

Πρέπει να πούμε πως η ιδέα για ίδρυση μιας Συντεχνίας της ΠΕΟ στο χώρο των Ημικρατικών Εργατοϋπαλλήλων  χρονολογείτο πολύ πρίν την ίδρυση της και εκφράζετο με συγκεκριμένες προσπάθειες όπως το 1960 με την ίδρυση της συντεχνίας εργατών και υπαλλήλων Δήμου Λεμεσού, της συντεχνίας εργατών ΠΣΕΔΗΚ και υπαλλήλων Δήμου Αμμοχώστου και αργότερα το 1976 της Παγκύπριας συντεχνίας  εργαζομένων στους Δήμους (ΠΣΕΔΗΚ) και το 1966 με την ίδρυση της Συντεχνίας Εργατοϋπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών(ΣΕΑΤ). Εκφράζετο επίσης  με τις επισκέψεις-συναντήσεις μεταξύ ΠΕΟ, ΣΕΚ και Υπουρ­γείου Εργασίας για τα θέματα της αλληλοαναγνώρισης και τις συνεχείς επαφές και πιέσεις που εξασκούντο πάνω στη ΠΕΟ από δεκάδες υπαλ­λήλους των Ημικρατικών Οργανισμών. Η ΠΕΟ πάντοτε θεωρούσεν αυτό το πρόβλημα αρκετά σοβαρό γιατί ενώ οι Ημικρατικοί Οργανι­σμοί (ΣΥΤΑ, ΑΗΚ, ΡΙΚ, Κυπριακές Αερογραμμές, Διυλιστήριο κ.λ.π.) είναι κλειδιά για την οικονομική, την κοινωνική και την πολιτική ζωή του τόπου, γιατί σ' αυτούς εργάζονταν 4 χιλιάδες εργατοϋπάλληλοι, η ΠΕΟ για λόγους διακρίσεων και ανεξάρτητους από τη θέληση της δεν είχε κανένα λόγο στα προβλήματα τους, παρά το γεγονός πως ανάμε­σα σ' αυτές τις 4 χιλιάδες εργάζονταν εκατοντάδες εκτιμητές και υπο­στηρικτές του έργου της ΠΕΟ εργάτες και υπάλληλοι.

Εν τω μεταξύ ενώ απουσίαζε η ΠΕΟ από τους πιο πάνω Οργανι­σμούς σε μερικούς άλλους μικρούς κατόρθωσε μέσον των άλλων  Συντεχνιών της να κάμει μέλη και να αναγνωριστεί. Σαν τέτοιοι είναι τα Συμβούλια Βελτίωσης, τα Συμβούλια ύδρευσης, η Επιτροπή Σιτηρών, η Αρχή Λιμένων, ο ΚΟΑ, ΚΟΤ κ.α.

Μέσα λοιπόν από το πρίσμα όλων των πιο πάνω δεδομένων και ύστερα από ένα σοβαρό προβληματισμό το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΠΕΟ προχώρησε και πήρε την ιστορική απόφαση για ίδρυση της ΣΗΔΗΚΕΚ. Με βάση την απόφαση η Συντεχνία θα έχει σαν οργανωτική βάση τα μέλη της ΠΕΟ στους Δήμους τους πιο πάνω οργανισμούς και σαν στόχο την επέκταση της σ’ όλους τους Ημικρατικούς.

Μετά την απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΠΕΟ, συνε­στήθη μια πενταμελής επιτροπή από τους σ. Αντρέα Πέτρου Λευκωσία σαν υπεύθυνο, Γιαννάκην Αβραάμ Αμμόχωστο, Ευάγγελο Χαριλάου Λεμεσό, Γεώργιο Σολομωνίδη Λεμεσό και Κώστα Μιχαηλίδη τοπικό στέλεχος Συμβουλίου Βελτιώσεως Λεμεσού. Κύριο και βασικό καθήκον αυτής της επιτροπής ήταν η προετοιμασία του Καταστατικού της Συντεχνίας και η οργάνωση της Ιδρυτικής της Συνδιάσκεψης. Η Συνδιάσκεψη οργανώθει και πραγματοποιήθει με μεγάλη επιτυχία στις 9 του Δεκέμβρη, 1984 οτο Οίκημα ΠΕΟ Λεμεσού. Σ' αυτήν πήραν μέρος 113 εκλεγμένοι αντιπρόσωποι. Η Συνδιάσκεψη ενέκρινε το πρώτο Καταστατικό της Συντεχνίας και εξέλεξε το πρώτο Διοικητικό της Συμβούλιο που αποτε­λείτο από 31 μέλη.

Στις 28 Δεκεμβρίου 1984 εκδόθηκε το πιστοποιητικό εγγραφής της στον έφορο συντεχνιών με αρ. 919, ενώ στις 19 Οκτωβρίου 1987 έγινε η αίτηση προς το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ για οργανικό μέλος της.

Ποιοι οι σκοποί και οι επιδιώξεις της ΣΗΔΗΚΕΚ

Όπως αναφέρεται στην έκδοση για το ιστορικό ίδρυσης της:

α) Μακροπρόθεσμος στόχος και πολιτική της Συντεχνίας είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργατοϋπαλλήλων των Ημικρα­τικών Οργανισμών και η καλύτερη μελέτη και λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Για υλοποίηση των πιο πάνω στόχων της η Συντεχνία θα εφαρμόζει υπεύθυνη πολιτική και θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη την πολύτιμη και δοκιμασμένη πείρα της ΠΕΟ.

β) Η Συντεχνία Ημικρατικών της ΠΕΟ θα αγωνιστεί για να δοθεί η ευκαιρία σε κάθε εργατοϋπάλληλο που απασχολείται στους Ημικρατικούς Οργανισμούς να ενασκεί ελεύθερα το αναφαίρετο δικαίωμα του να οργανώνεται στην Συντεχνία που ο ίδιος θέλει. Πέραν τούτου η Συντεχνία θα δώσει προστασία σε όλους τους εργατοϋπαλλήλους των Ημικρατικών Οργανισμών που για τον ένα ή τον άλλο τρόπον αδι­κούνται εξ' αιτίας των διακρίσεων που πολλές φορές εφαρμόζονται σε βάρος τους στις προλήψεις, προαγωγές ή και σε άλλα ζητήματα.

γ) Η ΣΗΔΗΚΕΚ θα εφαρμόζει πιστά την πολιτική των συνεδρίων και Γενικών Συμβουλίων της ΠΕΟ σε ότι αφορά την εργατικήν ενότη­τα. Θα επιδιώκει πάντοτε την συνεργασία με τις άλλες οργανώσεις του χώρους της, τόσον στην μελέτη και υποβολήν όσον και στην προώθηση των εκάστοτε εργατοϋπαλληλικών αιτημάτων. Θα καθοδηγά δε τα μέλη της να συνεργάζονται στενά με όλους ανεξάρτητα τους συναδέλ­φους τους, ανεξάρτητα από τις πολιτικές ή άλλες τους τοποθετήσεις.

Αφήνουμεν τον κάθε αναγνώστη να μελετήσει τα υλικά αυτής της έκδοσης και αφού προβληματιστεί ανεπηρέαστα πιστεύουμε, ότι θα καταλήξει στο ορθό συμπέρασμα, πως η ίδρυση της Συντεχνίας Ημι­κρατικών Δημοτικών και Κοινοτικών Εργατοϋπαλλήλων ήταν πρα­γματικά μια ιστορική αναγκαιότητα.

Τι επιτεύχθει

Από την πρώτη ημέρα της ίδρυσης της τα στελέχη της ΣΗΔΗΚΕΚ εργάστηκαν με ζήλο και ενθουσιασμό με αποτέλεσμα σήμερα να είναι οργανωμένη σχεδόν σε όλους τους ημικρατικούς οργανισμούς ,σ’ όλους τους δήμους και τα κοινοτικά συμβούλια .

Απέκτησε κύρος , επιρροή, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σ’ όλους τους τομείς και με τη βοήθεια της ΠΕΟ διαφυλάσσει τα δικαιώματα και συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση των ωφελημάτων και του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. Αισιοδοξεί δε ότι άρχισε για τη ΣΗΔΗΚΕΚ μια ανοδική πορεία που θα την καταστήσει ακόμη πιο ισχυρή συνδικαλιστική δύναμη σ’ όλους τους χώρους που αναπτύσσει τη δραστηριότητα της .

Τροποποίησε το καταστατικό της και ετοίμασε κανονισμούς λειτουργίας ώστε οι κλάδοι όλων των οργανισμών να έχουν την δική τους οντότητα και αυτοτέλεια, να εξασφαλίζεται η αποκέντρωση και η συμμετοχή στα Σώματα της Συντεχνίας.

Η ίδρυση και η καθιέρωση της ΣΗΔΗΚΕΚ αποδείχθηκε πολύτιμη για τους εργαζόμενους και την κοινωνία γιατί μετατράπηκε στην κύρια δύναμη αντιμετώπισης όλων των προσπαθειών για την ιδιωτικοποίηση, Ημικρατικών οργανισμών. Ταυτόχρονα  ήταν το ανάχωμα στο οποίο σταματούσαν οι πιο πολλές προσπάθειες για την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών των Ημικρατικών Οργανισμών και των Δήμων.

Έγινε  βασικό μέρος της διαδικασίας συνομολόγησης συλλογικών συμβάσεων βελτιώνοντας τους όρους εργασίας και το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων με ιδιαίτερη έμφαση στους χαμηλά αμειβόμενους κυρίως μέσα από την καθιέρωση της ελάχιστης αύξησης στους μισθούς και της ανέλιξης στις κλίμακες μισθοδοσίας.

Με πρωτοβουλία και επιμονή της ΣΗΔΗΚΕΚ προωθείται ο στόχος της συνομολόγησης Παγκύπριας Συλλογικής Σύμβασης στους Δήμους και τα Κοινοτικά Συμβούλια.

Στάθηκε εμπόδιο στις προσπάθειες απορύθμισης των εργασιακών σχέσεων και αντιμετώπισε με επιτυχία τις αρρύθμιστες μορφές απασχόλησης με την οργάνωση και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική  ασφάλιση βελτιώνοντας και κατοχυρώνοντας τα Ταμεία Προνοίας, ενίσχυσε τα κοινωνικά ωφελήματα και δημιούργησε Ταμεία Βοηθείας και Ευημερίας στην συντεχνία προσφέροντας περαιτέρω υπηρεσίες προς τα μέλη.

Η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ πραγματοποιεί μεγάλες πολιτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις δίνοντας την ευκαιρία στους εργαζόμενους για ενεργή συμμετοχή στο πολιτικοπολιτιστικό γίγνεσθε καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ψυχαγωγίας τους.

Είναι μέλος της Παγκόσμιας Κλαδικής Ενέργειας της ΠΣΟ και ανάπτυξε διεθνείς σχέσεις με οργανώσεις της Ευρώπης με ιδιαίτερη έμφαση αντίστοιχους κλάδους της Ελλάδας κυρίως με ανταλλαγές εμπειριών. Πολύ σημαντική είναι η πολύχρονη συνεργασία με τρεις συνδικαλιστικές οργανώσεις των Τουρκοκυπρίων (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες) οι οποίες έχουν σαν κύριο στόχο την δημιουργία συνθηκών συνεργασίας, φιλίας και συναντίληψης.

Η ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ συμβάλλει αποφασιστικά στη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των οργανισμών και την ανάπτυξη της ποιότητας των υπηρεσιών και του κοινωνικού ρόλου. Ανέλαβε πρωτοβουλίες με ημερίδες και σεμινάρια και διαμόρφωσε προτάσεις και θέσεις για τη λειτουργία τους σε ανταγωνιστικό περιβάλλον περιλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου και της νομοθεσίας για την  λειτουργία των ρυθμιστικών αρχών.

Δομή της συντεχνίας

Το ανώτατο όργανο της συντεχνίας είναι το παγκύπριο της συνέδριο και μεταξύ δύο συνεδρίων, το Διοικητικό της Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από εν δυνάμει μέλη (εξοφίκιο) που εκλέγονται από τα κλαδικά συνέδρια και από μέλη που εκλέγονται απευθείας από το συνέδριο.

Για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το σώμα εκλέγει ολιγομελή Κεντρική Γραμματεία η οποία έχει και την ευθύνη της καθημερινής δουλειάς του μηχανισμού της συντεχνίας. Επικεφαλής τόσο του Δ.Σ. όσο και της συντεχνίας είναι ο Γενικός της Γραμματέας.

Στις Επαρχίες συστάθηκαν και λειτουργούν Επαρχιακές Επιτροπές με επικεφαλής τον Επαρχιακό Γραμματέα και είναι υπεύθυνες για τη δράση της συντεχνίας στη κάθε επαρχία.

Στους μεγάλους οργανισμούς της cyta, AHK, ΡIK, KOT, Αρχής Λιμένων, Κυπριακών Αερογραμμών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν συσταθεί και λειτουργούν κλαδικές επιτροπές και οι οποίες χειρίζονται τα εξειδικευμένα ζητήματα του κάθε κλάδου. Όλες οι κλαδικές επιτροπές πραγματοποιούν παγκύπρια συνέδρια κάθε 4 χρόνια και ενδιάμεσα του Παγκύπριου συνεδρίου της συντεχνίας.

Επιμόρφωση αξιωματούχων και στελεχών

Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΠΕΟ η ΣΗΔΗΚΕΚ φροντίζει να καταρτίζει, να επιμορφώνει  και ενημερώνει συνεχώς τα στελέχη της με στόχο την καλύτερη  αποτελεσματικότητα τους στις διαπραγματεύσεις και την καλύτερη επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων. Έχει εγκαινιάσει εδώ  και μερικά χρόνια τη διοργάνωση τριήμερων σεμιναρίων με τη συμμετοχή ξένων λεκτόρων καταρτισμένων στα εξειδικευμένα θέματα των σεμιναρίων. Στα σεμινάρια αυτά που γίνονται σε ξενοδοχεία  η συντεχνία  φιλοξενεί και τις οικογένειες των μελών της.

Η ΣΗΔΗΚΕΚ προς το σκοπό αυτό αξιοποιά επίσης και το Εργατικό Βήμα, το εκφραστικό όργανο της ΠΕΟ.

25 Χρόνια δράσης και αγώνων

Το 2010 κλείνουν 25 χρόνια δράσης και αγώνων και οδεύοντας προς το 7ο παγκύπριο συνέδριο της και κάτω από το σύνθημα “Μαζί πετύχαμε πολλά –Μαζί μπορούμε περισσότερα” θα ανανεώσει το συμβόλαιο τιμής με τους εργαζόμενους για προάσπιση των υφισταμένων κατακτήσεων τους και για βελτίωση των ωφελημάτων τους  όποτε αυτό επιτρέπεται. Κύρια όμως υπόσχεται  ότι ταυτόχρονα με την διεκδικητικότητα θα εξακολουθήσει να επιδεικνύει το μέγιστο βαθμό υπευθυνότητας όπως και στο παρελθόν όπως ακριβώς το μεγαλύτερο και μαζικότερο συνδικαλιστικό κίνημα της ΠΕΟ απαιτεί.

Φεβρουάριος 2010

Νέος Συνταξιοδοτικό (παρουσίαση)

cyta-notforsale                      eac-notforsale

Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο ΔΥ και ΕΔΤ και ΑΤΑ

Ομαδική Ασφάλιση Ζωής και Υγείας

αορίστου χρόνου

Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νέα Νομοθεσία)

Διευθυνση

ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ
29 Αρχέρμου, 1045 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ:+35722866400
Τηλεομοιότυπο: +357 22866468
Email: sidikek@peo.org.cy

Κοινωνικα Δικτυα

ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ-λογοτυπο