Συμφωνία για το θέμα των χαμηλόμισθων υπαλλήλων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΟΗΟ - ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ μετά από πολύωρες διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Οικονομικών, κατέληξαν πριν από λίγο σε συμφωνία για το θέμα των χαμηλόμισθων υπαλλήλων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η συμφωνία καλύπτει όλους τους υπηρετούντες συναδέλφους, μόνιμους και αορίστου χρόνου καθώς και τους νεοεισερχόμενους.

Συγκεκριμένα η συμφωνία προνοεί την εφαρμογή επιταχυνόμενης ανέλιξης εντός των συνδυασμένων κλιμάκων Α2-Α5-Α7(ii) που σημαίνει ότι όταν κάποιος υπάλληλος φτάσει μισθοδοτικά στο σημείο της Κλ.Α2 που αντιστοιχεί στο αρχικό της Κλ.Α5 θα τοποθετείται στην Κλ.Α5 και όταν φτάσει στο σημείο της Κλ.Α5 που αντιστοιχεί στο αρχικό της Κλ.Α7 θα τοποθετείται στην Κλ.Α7.

Πρόσθετα για τους υπηρετούντες υπαλλήλους προβλέπεται η μισθολογική ανέλιξή τους στην Κλ.Α7 μετά από συνολική συσσωρευμένη υπηρεσία 18 ετών, που συμπεριλαμβάνει και τυχόν υπηρεσία στην Κλ.Α1. Η συμφωνία θα υλοποιηθεί μέσω των προϋπολογισμών του 2024.

Ενόψει της προαναφερόμενης θετικής κατάληξης οι τρείς Συντεχνίες θεωρούμε αχρείαστες τις οποιεσδήποτε κινητοποιήσεις.

Οι Οργανώσεις διαπιστώνουν για μια ακόμα φορά ότι μέσα από τον εντατικό διάλογο στα θεσμοθετημένα πλαίσια επιτυγχάνονται αμοιβαία αποδεκτές ρυθμίσεις σε σοβαρά εργασιακά ζητήματα για το κοινό όφελος.


Από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις,

ΠΑΣΥΔΥ, ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ

Λευκωσία,
31/10/2023