Σημείωμα για τα 2 Νομοσχέδια που κατατέθηκαν για το νέο Συνταξιοδοτικό των Δημοσίων Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

Σύντομο ιστορικό

Στις 20/5/2021 η ΠΑΣΥΔΥ μαζί με τις άλλες συντεχνίες του δημόσιου τομέα υπέγραψαν συμφωνία για την εισαγωγή συνταξιοδοτικού σχεδίου στους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους και τους αορίστου χρόνου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τίτλο της συμφωνίας αυτής γίνεται αναφορά μόνο για το δημόσιο τομέα (η συμφωνία επισυνάπτεται).

Η συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ δεν ήταν ικανοποιημένες από το περιεχόμενο της πιο πάνω συμφωνίας αφού υπήρχαν κενά και ασάφειες και ζήτησαν από τον Υπουργό Οικονομικών συνέχιση του διαλόγου ο οποίος στις 2/12/2021 επέφερε την ολοκληρωμένη συμφωνία για εισαγωγή νέου συνταξιοδοτικού την οποία υπέγραψαν και πάλι και οι συντεχνίες του Δημόσιου τομέα αφού βελτίωνε ουσιωδώς τη πρώτη συμφωνία εξού και στο τίτλο της νέας συμφωνίας γίνεται αναφορά τόσο για το δημόσιο όσο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (η συμφωνία επισυνάπτεται).

Είναι αυτή τη συμφωνία που έκαμε πράξη το υπουργικό συμβούλιο και πρόσφατα ενέκρινε τα 2 νομοσχέδια τα οποία αναλύουμε περιληπτικά πιο κάτω.

Με το πρώτο που έχει τίτλο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2020 διαγράφεται το άρθρο 8 του βασικού νόμου που αναφαίρετο στη φορολόγηση του εφ’ άπαξ ποσού ή φιλοδωρήματος που κερδίζετο με υπηρεσία από 1/1/2013 και μετά. Η τροποποίηση αυτή έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Με το δεύτερο Νομοσχέδιο που έχει τίτλο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα περιλαμβανομένου των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης .

Καλύπτει όλους τους υπηρετούντες, οι οποίοι προσλήφθηκαν ή διορίστηκαν σε μόνιμη θέση μετά την 1/10/2011 καθώς και όσους μόνιμους υπαλλήλους θα διοριστούν για πρώτη φορά σε θέση από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου και μετά καθώς και όσοι είναι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου στην κρατική υπηρεσία αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους ειδικούς αστυνομικούς που έχουν μονιμοποιηθεί ως ειδικοί αστυνομικοί με βάση τη νομοθεσία, τους συμβασιούχους υπαξιωματικούς και τους απόφοιτους του δασικού κολεγίου.

Με το νομοσχέδιο δημιουργείται ένα νέο ειδικό ταμείο καταβολής συνταξιοδοτικών ωφελημάτων το οποίο θα χρηματοδοτείται εκατέρωθεν από τον εργοδότη και από τον εργαζόμενο με ποσό ίσο του 5% των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του μέλους. Το ταμείο αυτό θα έχει το χαρακτήρα ενός υβριδικού ταμείου αφού στη λειτουργία του θα εδράζεται στη φιλοσοφία της λειτουργίας των ταμείων προνοίας με προκαθορισμένες εισφορές ,ενώ με την αφυπηρέτηση θα μετατρέπεται σαν ταμείο προκαθορισμένων ωφελημάτων. Το ταμείο αυτό δεν αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα και τυγχάνει διαχείρισης από το υπουργείο οικονομικών. Με την έννοια αυτή το ταμείο δεν εντάσσεται στο σχετικό νόμο για την ίδρυση και λειτουργία τέτοιων ταμείων και δεν τυγχάνει ελέγχου από τον αρμόδιο έφορο ενώ δεν μπορεί να δανείσει το κάθε εργοδότη. Μπορεί όμως να τυγχάνει επενδυτικής πολιτικής.

Το ποσοστό χρηματοδότησης δύναται να αναπροσαρμόζεται μελλοντικά κατόπιν ανάλογων αναλογιστικών μελετών ανάλογα με τις ανάγκες του.

Το σχέδιο θα εφαρμοστεί αμέσως μετά τη δημοσίευση του νόμου με αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2011 με βάση την οποία θα γίνουν και οι ρυθμίσεις αναδρομικότητας των εκατέρωθεν συνεισφορών. Η αναδρομικότητα θα καλύψει και περιπτώσεις που έχουν αφυπηρετήσει κάποιοι.

Υπολογίζεται ότι στο ταμείο αυτό θα ενταχθούν 18 χιλιάδες εργαζόμενοι.

Μέχρι σήμερα οι νεοπροσληφθέντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν καλύπτοντο από οποιοδήποτε συνταξιοδοτικό ωφέλημα ενώ οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου καλύπτοντο από φιλοδώρημα αφυπηρέτησης ίσο με 1/12 επί του μέσου μισθού καριέρας για κάθε έτος υπηρεσίας με συνεισφορά του ίδιου 3% από 1/1/2012 και μετά ενώ για προηγούμενη υπηρεσία με 1/24 επι του τελευταίου μισού χωρίς οποιαδήποτε συνεισφορά. Το κόστος του εργοδότη για την περίοδο με συνεισφορά ήταν 5,33%.

Με την ένταξη όλων των εργαζομένων στο νέο συνταξιοδοτικό θα επέλθει και αλλαγή(μείωση) στις συνεισφορές των εργαζομένων αυτών στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων αφού πλέον δεν θα συνεισφέρουν στο αναλογικό σχέδιο και ανάλογα αύξηση της συνεισφοράς του εργοδότη ως εξής:

pososta.png

Με τη διευθέτηση αυτή γίνεται ξεκάθαρο ότι εξακολουθεί να ισχύει ο συμψηφισμός των 2 συντάξεων (επαγγελματικής και αναλογικής) που θα λαμβάνει ο εργαζόμενος .

 

Εργαζόμενοι που είναι ενταγμένοι σε Ταμεία Προνοίας

Επειδή αριθμός υφιστάμενων εργαζομένων (αορίστου χρόνου και νεοπροσληφθέντες) σε Δήμους και ΝΠΔΔ με βάση Συλλογικές Συμβάσεις είναι ενταγμένοι σε ταμεία προνοίας ,αυτοί έχουν το δικαίωμα επιλογής είτε να παραμείνουν στα ταμεία προνοίας είτε να ενταχθούν στο νέο συνταξιοδοτικό.

Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι αυτοί επιλέξουν την ένταξη τους στο νέο συνταξιοδοτικό αυτό σημαίνει ότι τα συνολικά ποσά που είναι σε πίστη των εργαζομένων αυτών θα μεταφερθούν από τη Διαχειριστική Επιτροπή Ειδικό Ταμείο .Τυχόν περίσσευμα ποσοστού που καταβλήθηκε από τον εργαζόμενο παραμένει σαν όφελος στον ίδιο και τυχόν έλλειμμα συμπληρώνεται . Νοείται ότι, η περίοδος υπηρεσίας για την οποία καταβλήθηκαν εισφορές εις πίστη του υπαλλήλου στο Ταμείο Προνοίας λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία για σκοπούς του παρόντος Νόμου και η πραγματική ημερομηνία εισόδου για κάθε υπάλληλο που καθίσταται μέλος του Σχεδίου δυνάμει του άρθρου 8 είναι για του μόνιμους η ημερομηνία διορισμού τους σε μόνιμη θέση· και τους αορίστου χρόνου η 1.1.2021.

Τα διάφορα ωφελήματα εξαιρούνται του φόρου εισοδήματος, και η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης όλων των μελών του Σχεδίου είναι η ηλικία των εξήντα πέντε (65) ετών.δημοσίων υπαλλήλων

Φόρμουλα Υπολογισμού εφάπαξ και σύνταξης:

Ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός οκτακοσιοστού (1/800) του μέσου όρου των ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών του συνόλου των μηνών συντάξιμης υπηρεσίας του, μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής του, αναπροσαρμοσμένων με την αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας του

Εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3)

Οι συντάξεις τυγχάνουν τιμαριθμικής αναπροσαρμογής και ισχύει η αναλογιστική μείωση συντάξεων στη περίπτωση πρόωρης αφυπηρέτησης στη βάση πίνακα καθώς επίσης και η μεταβίβαση της σύνταξης στις χήρες/ους και ορφανά.

Τέλος αναφέρουμε ότι με βάση τη συμφωνία δημιουργείται επιτροπή παρακολούθησης με συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών και των συντεχνιών ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, ΟΗΟ ΣΕΚ και ΠΑΣΥΔΥ. Οι κανόνες λειτουργίας θα εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα περιληφθούν σε σχετικούς Κανονισμούς που θα συνοδεύουν τη Νομοθεσία.

ΣΥΜΟΣ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ

19/5/2022