Απόφαση Παγκυπρίου Συνεδρίου ΣΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) - CYTA 28/03/2009

Oι σύνεδροι του Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ)-cyta αφού άκουσαν την εισηγητική ομιλία του Γενικού Γραμματέα της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ Αντώνη Νεοφύτου και συζήτησαν όλα τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τον Οργανισμό αποφάσισαν τα πιο κάτω:

A.      Εκφράζουν την ικανοποίηση τους για την δεδηλωμένη θέση της Κυβέρνησης ότι η cyta θα παραμείνει Δημόσιος Οργανισμός και θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για να αποτραπεί οποιαδήποτε προσπάθεια για την ιδιωτικοποίηση ή την μετοχοποίηση της.

-          Ταυτόχρονα ζητούν όπως αρχίσει η συζήτηση στη Βουλή γύρω από την πρόταση νόμου η οποία έχει παγοποιηθεί για εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που έχει σαν στόχο την παροχή περισσότερης αυτονομίας και ευελιξίας στον Οργανισμό.

-          Εκφράζουν την δυσαρέσκεια τους για τον τρόπο ρύθμισης της αγοράς Τηλεπικοινωνιών από την Ρυθμιστική Αρχή τα τελευταία χρόνια γιατί θέτει τη cyta, η οποία έχει την ευθύνη για την παροχή καθολικής υπηρεσίας, σε μειονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών της, οι οποίοι δεν επιμερίζονται οποιοδήποτε κόστος. Για τον πιο πάνω λόγο  ζητούν από το νέο ρυθμιστή όπως εφαρμόσει τους κανόνες στη βάση του πνεύματος του υγιούς ανταγωνισμού που είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του τελικού καταναλωτή. Το συνέδριο καλεί τον Επίτροπο Ρύθμισης να εγκαταλείψει κάθε ιδέα για λειτουργικό διαχωρισμό της cyta. Επιπρόσθετα ζητούν να τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία για να μετατραπεί ο Επίτροπος Ρύθμισης σε Ρυθμιστική Επιτροπή.

-          Τάσσονται υπέρ του συνεχούς εκσυγχρονισμού της Δομής, της οργάνωσης και των μεθόδων Διοίκησης του Οργανισμού για βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του, γιατί πιστεύουν σ’ ένα υγιή και εύρωστο Οργανισμό ικανό να ανταποκριθεί με επιτυχία στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

-          Οι σύνεδροι ζητούν επανεξέταση της νομοθεσίας για την μερισματική πολιτική με τρόπο που θα εξασφαλίζει την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της cyta και ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην ενίσχυση του κοινωνικού της ρόλου.

Β. Το Συνέδριο επιβεβαίωσε την προσήλωση του στον θεσμό των

Συλλογικών συμβάσεων και των ρυθμισμένων σχέσεων εργασίας και

αποφάσισε  όπως:

-          Αγωνισθεί για την προστασία των θέσεων εργασίας της ιδιότητας του Δημόσιου υπαλλήλου, των κεκτημένων και ιδιαίτερα του Σχεδίου Σύνταξης. Αυτό δεν ερμηνεύεται ως άρνηση να συζητήσει το πρόβλημα των αναλογιστικών ελλειμμάτων και του κόστους στο τελικό προϊόν.

-          Συνεχίσει να αγωνίζεται για την αποτροπή της εισαγωγής των  αρρύθμιστων μορφών απασχόλησης όπως οι μισθώσεις τα προσωπικά συμβόλαια οι έκτακτοι και η ανάθεση υπηρεσιών στους ιδιώτες, επαναβεβαιώνοντας την θέση ότι οι μόνιμες ανάγκες πρέπει να καλύπτονται με μόνιμο προσωπικό.

-          Συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρις ότου εξασφαλισθούν ικανοποιητικοί όροι απασχόλησης για το ωρομίσθιο προσωπικό για να φτάσει το βιοτικό τους επίπεδο σε αποδεκτά όρια.

Γ. Οι σύνεδροι επαναβεβαιώνουν την θέληση τους να συνεχίσουν να

αγωνίζονται για την πλήρη επικράτηση των αρχών της ισονομίας, της

αξιοκρατίας και της ίσης μεταχείρισης.

-          Για τον σκοπό αυτό ζητούν όπως εκσυγχρονισθούν τα συστήματα αξιολόγησης και προαγωγών και τροποποιηθούν οι κανονισμοί για να εξασφαλισθεί η αντιπροσωπευτικότητα στη σύνθεση των επιτροπών και η αξιοπιστία των διαδικασιών.

-          Ζητούν επίσης την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την δημιουργία ευκαιριών και προοπτικών ανέλιξης.

Τέλος το Συνέδριο εκτίμησε σαν πολύ θετικά τα αποτελέσματα που έφερε η συντεχνία και πήρε μέτρα για περαιτέρω βελτίωση της οργανωτικής λειτουργίας της με στόχο την διεκδίκηση και την προσφορά στο σύνολο των εργαζομένων.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ