Απόφαση Συνεδρίου ΣΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ) - ΡΙΚ 11/04/2009

Οι αντιπρόσωποι που παρευρέθηκαν στο συνέδριο της ΣΗΔΗΚΕΚ(ΠΕΟ)-ΡΙΚ αφού άκουσαν την εισηγητική ομιλία από τον Γραμματέα της Κλαδικής Τ. Ζένιο και συζήτησαν τα εργασιακά και άλλα θέματα που αφορούν τον Οργανισμό πήραν την πιο κάτω απόφαση:

Α.  Εκφράζουν την ικανοποίηση τους για την στήριξη του Ρόλου της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης από την Κυβέρνηση και καλεί όλους να συμβάλουν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας, της αντικειμενικότητας και της ποιότητας των προγραμμάτων της. Οι σύνεδροι θεωρούν ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω διεύρυνση της προσφοράς του ΡΙΚ στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου και το καλούν να σταθεί δίπλα στα προβλήματα όλων των στρωμάτων και ομάδων πληθυσμού με ιδιαίτερη έμφαση στην νεολαία. Καλούν επίσης το ΡΙΚ να ενισχύσει περισσότερο την γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλεται για την επαναπροσέγγιση και την ειρηνική συμβίωση ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων.

Β.  Η ΣΗΔΗΚΕΚ(ΠΕΟ)-ΡΙΚ θα στηρίζει την αποστολή και τον ρόλο της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ώστε να διασφαλιστούν πλήρως, το δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης, η απρόσκοπτη πληροφόρηση, η διαφάνεια και η ισότιμη μεταχείριση.

Γ.   Το Συνέδριο εκτιμά ότι χρειάζεται εκσυγχρονισμός της Δομής και των Μεθόδων Διοίκησης για να καταστεί το ίδρυμα ευέλικτο και αποτελεσματικό, ικανό να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής.

Δ. Εκτιμούν τις προσπάθειες της ΠΕΟ και την στήριξη που δίνει στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και τους εργαζόμενους στο ΡΙΚ και θα κάνουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις ευθύνες και τα καθήκοντα που προκύπτουν.

Ε. Επαναβεβαιώνουν την προσήλωση τους στις Αρχές της χρηστής Διοίκησης της Αξιοκρατίας και της Ισότιμης Μεταχείρησης και ζητούν όπως εκσυγχρονισθούν τα συστήματα και οι διαδικασίες αξιολόγησης και προαγωγών. Για τον σκοπό αυτό ζητούν την άμεση υλοποίηση της συμφωνίας με την ΣΗΔΗΚΕΚ για τροποποίηση του κανονισμού που αφορά την σύνθεση της Επιτροπής Επιλογής.

Ζ. Καλούν το ΡΙΚ να σέβεται τον θεσμό των ελεύθερων διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων και να προχωρήσει άμεσα στη ρύθμιση των σχέσεων εργασίας όλου του προσωπικού με βάση την έκθεση του επιθεωρητή που όρισε η υπουργός Εργασίας και την συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης που θα διέπουν τους όρους απασχόλησης τους. Καλούν επίσης το ΡΙΚ να εφαρμόσει όλες τις πρόνοιες των Συλλογικών Συμβάσεων και  άλλων συμφωνιών και να συμμορφώνεται με τις Νομοθεσίες.

Η. Καλούν το ΡΙΚ όπως φροντίσει άμεσα για την κάλυψη των μεγάλων ελλειμμάτων του Ταμείου Σύνταξης των υπαλλήλων και την διασφάλιση της βιωσιμότητας του.

Επίσης καλούν το ΡΙΚ όπως συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του και να καταθέσει τα λεφτά που οφείλει για τις περιθωριακά ωφελήματα που είναι απόρροια διαδοχικών συμβάσεων από το 1989.

Θ. Το συνέδριο διαπίστωσε σοβαρές ελλείψεις στα θέματα ασφαλείας και υγείας και του εργασιακού περιβάλλοντος. Καλεί το ΡΙΚ όπως πάρει άμεσα μέτρα κυρίως σε ότι αφορά την βελτίωση της υποδομής για συμμόρφωση με τα πορίσματα του Υπουργείου Εργασίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των Επιτροπών Ασφαλείας.

Καλούν το ΡΙΚ όπως συνεργασθεί με τις συντεχνίες για βελτίωση των εργασιακών σχέσεων αποδεχόμενο μεταξύ άλλων την εισήγηση για δημιουργία Μικτής Επιτροπής Προσωπικού που θα συζητά όλα τα θέματα.

Τέλος το συνέδριο χαιρετίζει τα βήματα συνεργασίας με τις άλλες συντεχνίες τα οποία θα ενισχύσουν την ενότητα του προσωπικού.

Ταυτόχρονα οι αντιπρόσωποι υπόσχονται ότι θα κάνουν ότι μπορούν για την οργανωτική ενδυνάμωση της συντεχνίας και την βελτίωση της λειτουργίας της για να ανταποκριθεί καλύτερα στα καθήκοντα της.

Από το Προεδρείο του Συνεδρίου